single

Quantifying & Modeling Multimodal Interactions: An Information Decomposition Framework

Quantifying & Modeling Multimodal Interactions: An Information Decomposition Framework

Paul Pu Liang, Yun Cheng, Xiang Fan, Chun Kai Ling, Suzanne Nie, Richard Chen, Zihao Deng, Nicholas Allen, Randy Auerbach, Faisal Mahmood, Ruslan Salakhutdinov, Louis-Philippe Morency. Quantifying & Modeling Multimodal Interactions: An Information Decomposition Framework. NeurIPS 2023