single

Paraphrasing Is All You Need for Novel Object Captioning

Paraphrasing Is All You Need for Novel Object Captioning

Cheng-Fu Yang, Yao-Hung Hubert Tsai, Wan-Cyuan Fan, Ruslan Salakhutdinov, Louis-Philippe Morency, Yu-Chiang, Frank Wang. Paraphrasing Is All You Need for Novel Object Captioning. NeurIPS 2022