single

MultiZoo & MultiBench: A Standardized Toolkit for Multimodal Deep Learning

MultiZoo & MultiBench: A Standardized Toolkit for Multimodal Deep Learning

Paul Pu Liang, Yiwei Lyu, Xiang Fan, Arav Agarwal, Yun Cheng, Louis-Philippe Morency, Ruslan Salakhutdinov. MultiZoo & MultiBench: A Standardized Toolkit for Multimodal Deep Learning. JMLR Open Source Software 2022