single

MultiViz: Towards Visualizing and Understanding Multimodal Models

MultiViz: Towards Visualizing and Understanding Multimodal Models

Paul Pu Liang, Yiwei Lyu, Gunjan Chhablani, Nihal Jain, Zihao Deng, Xingbo Wang, Louis-Philippe Morency, Ruslan Salakhutdinov. MultiViz: Towards Visualizing and Understanding Multimodal Models. ICLR 2023