single

High-Modality Multimodal Transformer: Quantifying Modality & Interaction Heterogeneity for High-Modality Representation Learning

High-Modality Multimodal Transformer: Quantifying Modality & Interaction Heterogeneity for High-Modality Representation Learning

Paul Pu Liang, Yiwei Lyu, Xiang Fan, Jeffrey Tsaw, Yudong Liu, Dani Yogatama, Louis-Philippe Morency, Ruslan Salakhutdinov. High-Modality Multimodal Transformer: Quantifying Modality & Interaction Heterogeneity for High-Modality Representation Learning. TMLR 2022